Prečítajte si naše zásady

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, návštevníkom webu alebo záujemcom o naše služby a produkty, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679).

Kto je správcom

Sme spoločnosť Mr. Real, s.r.o., IČO: 36 724 718, so sídlom: Vígľašská 4, 851 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri SR, vedenom na OS BA I, oddiel B, vložka 44069, zastúpená Ing. Miroslavom Meňhartom ako konateľom (ďalej len „Správca“).

Prevádzkujeme webové stránky www.realityprofesionalne.sk, www.miroslavmenhart.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Ako ma môžete kontaktovať

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 905 472 808 alebo na e-mail: menhart@realityprofesionalne.sk.

Prehlasujem

Prehlasujeme,  že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začiatkom spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovanie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov: 

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. poskytnutie realitných služieb s tým súvisiacich právnych a finančných služieb pri predaji, kúpe, nájme a prenájme nehnuteľností.
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie newslettrov
  Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo), na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky a tipy z oblasti nehnuteľností zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
  Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám tieto newslettre len na základe vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

  V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili, e-mailom na adresu menhart@realityprofesionalne.sk alebo písomne na adresu spoločnosti.

  Vaše osobné údaje si ponechávame počas premlčacích dôb, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Tento web pre správne fungovanie, štatistické a marketingové funkcie využíva súbory cookies. Viac informácií o ich spracovaní a použití nájdete na stránke o Cookies.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom má prístup len konateľ spoločnosti Mr. Real, s.r.o., ktorý je viazaný mlčanlivosťou a je preškolený v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov.

Pro zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané zapracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • Ecomail – aplikácia pre komunikáciu
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics
 • CZ & CZ Consulting – účtovníčka. 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie  aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Prevádzanie dát mimo EU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: menhart@realityprofesionalne.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že sú vaše osobní údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením sa z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdieľom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Vtedy potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinností, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Veríme, že k tomu nedôjde. Budeme však moc radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenia zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili: menhart@realityprofesionalne.sk.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že správca – konateľ spoločnosti, ktorý bude spracovávať vaše osobné údaje, je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Tato mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od: 01.07.2022.