Článok

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti a tlačivá- Miroslav Meňhart

Predali ste, kúpili, zdedili alebo skolaudovali ste nehnuteľnosť v tomto roku? Tak do 31. januára budúceho roka musíte podať PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI a následne daň z nehnuteľnosti v určenom termíne aj zaplatiť. Ale môžete tak urobiť aj skôr, aby ste nezabudli…

Čo je daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti platí každý, kto nejakú nehnuteľnosť vlastní, či už je to občan alebo podnikateľ. Je miestnou daňou, teda daňou, ktorá sa platí obci a je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Daň sa platí z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, …

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec alebo mesto, v katastrálnom území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave a v Košiciach vykonávajú správu dane z nehnuteľnosti magistráty, teda nie jednotlivé mestské časti.

Výšku dane z nehnuteľnosti upravujú obce alebo mestá všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré môžete nájsť na ich webových stránkach. Každá obec ju má stanovenú v inej výške.
Taktiež rozdielne majú stanovenú úľavu na dani alebo oslobodenie od dane, o ktoré môžete požiadať, ak spĺňate podmienky ich poskytnutia. Týka sa to najmä ťažko zdravotne postihnutých, poberateľov dávok v hmotnej núdzi, či dôchodcov. Aktuálnu sadzbu dane z nehnuteľnosti a úľav na dani v Bratislave určuje VZN č. 13/2019.

Kto musí podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti musia podať občania i podnikatelia, ktoré v tomto roku:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru budúceho roka budú zapísaní v katastri nehnuteľností
  • predali nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru budúceho roka už nebudú zapísaní v katastri nehnuteľností
  • nastala nejaká zmena na ich nehnuteľnosti, napr. sa zmenil druh alebo výmera pozemku, účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zbúrala a odstránila sa stavba a iné.

Majiteľ nehnuteľnosti ho musí podať v obci alebo meste, v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Daňové priznanie nepodáva každý. Ak vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie, priznanie k dani z nehnuteľnosti ste podali dávnejšie a v tomto roku nenastala na vašej nehnuteľnosti žiadna zmena, daňové priznanie už nepodávate. Správca dane (obec alebo mesto) vám vyrubí daň z nehnuteľnosti na základe vášho posledného podaného daňového priznania a zašle vám do konca mája budúceho roku rozhodnutie o výške dane. Tú potom musíte zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Dokedy musíte podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Priznania k dani z nehnuteľnosti musíte podať do 31.januára budúceho roka. Môžete ho zaslať poštou alebo osobne doručiť správcovi dane do podateľne obce alebo mesta.
V prípade, že priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáte, príslušný správca dane vám môže udeliť pokutu od 5 EUR až do 3.000 EUR, maximálne však do výšky vypočítanej dane.

Tlačivá priznania k dani z nehnuteľnosti

Tlačivá priznania k dani z nehnuteľnosti pre fyzické a právnické osoby, ako aj poučenia o ich vyplnení nájdete na webovej stránke Ministerstva financií SR, na webových stránkach niektorých miest a obcí a v nasledujúcich prílohách.

Môžete pritom postupovať dvoma spôsobmi. Tlačivo Priznania k dani z nehnuteľnosti najskôr vytlačíte v papierovej forme, ručne vypíšete a doručíte správcovi dane:

alebo editovateľné tlačivo Priznania k dani z nehnuteľnosti najskôr vypíšete na počítači, následne vytlačíte a doručíte správcovi dane:

Typy daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností má dve formy:

  • priznanie k dani z nehnuteľnosti: podávate vtedy, ak ste sa stali vlastníkom prvej nehnuteľnosti
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti: podávate vtedy, ak ste sa stali vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo zaniklo vaše vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo nastali zmeny na vašej nehnuteľnosti.

K priznanie k dani z nehnuteľnosti priložte aj potrebné prílohy v obyčajnej neoverenej fotokópii. Pri zmene vlastníctva je to najčastejšie list vlastníctva, vytlačený z portálu Katastra nehnuteľností.

Dokedy musíte daň z nehnuteľnosti zaplatiť?

V daňovom priznaní výšku dane nepočítate, len oznamujete správcovi dane údaje, ktoré sú potrebné na jej výpočet. Správca sám vykoná výpočet dane z nehnuteľnosti a zašle vám rozhodnutie o jej výške spolu s potrebnými údajmi na zaplatenie. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty na podanie odvolania.

Daň z nehnuteľnosti musíte zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V praxi to znamená, že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na zaplatenie dane 30 dní.

Zhrnutie o dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať do 31.januára v mieste, kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Správca dane (obec alebo mesto) vám rozhodnutie o jej výške pošle obvykle do konca mája. Zaplatiť ju musíte do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Priznanie k dani z nehnuteľnosti majú moji klienti zabezpečené bezplatne v rámci mojich realitných služieb. Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť v tejto oblasti, tak mi zavolajte priamo na telefón 0905 472 808 alebo jednoducho vyplňte a odošlite Kontaktný formulár.

Ak sa vám tento článok páčil, dajte mu “páči sa mi” alebo ho “zdieľajte” so svojimi priateľmi a známymi, aby pomohol im.

 

Zdieľajte článok:

Facebook
LinkedIn

Vyhľadávanie

Štítky

Najčítanejšie články

Blog

Ďalšie články

Fotenie nehnuteľností - kuchyňu nafotil Miroslav Meňhart

Ako na fotenie nehnuteľnosti na predaj?

Viete, čo je základom úspešného predaja vašej nehnuteľnosti? Kvalitná fotografia, ktorá vynikne nad ostatnými konkurenčnými fotografiami.
Taká, ktorá vyvolá u kupujúceho čo najlepší prvý dojem a následne záujem vašu nehnuteľnosť aj vidieť.
Chcete vedieť, ako si takéto fotografie môžete urobiť aj svojpomocne?

Prečítať článok »
Daň z nehnuteľnosti a tlačivá- Miroslav Meňhart

Daň z nehnuteľnosti

Predali, kúpili, zdedili alebo skolaudovali ste nehnuteľnosť v tomto roku?
Tak do 31. januára budúceho roka musíte podať PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI. Ale môžete tak urobiť aj skôr, aby ste nezabudli. Pre istotu…
Všetky potrebné informácie a podklady nájdete v tomto článku.

Prečítať článok »